2011-07-20 01:50 #0 av: candyme

Beskriver i fyra steg hur arbetet går till, dvs de steg som ingår i exponeringen.

Steg 1: Analys

Du måste veta vilka situationer som du ska exponeras för och vad i dessa situationer du ska utsätta dig för.

Gör en analys av de situationer du är rädd för och undviker,  samt de symtom, känslor och tankar som uppstår i dessa sammanhang. Överväg också eventuella faktorer som kan göra det lättare eller svårare för dig att hantera situationen.

Steg 2: Skapande av ångesthierarki

Rangordna situationerna efter svårighetsgrad, från det som skapar mest ångest till det som skapar minst obehag.

Steg 3: Att genomföra exponeringen

Exponeringsövningarna bör vara planerade, struktuerade och upprepas regelbundet. Börja med de som ger lite obehag och arbeta sedan dig uppåt.

Steg 4: Vidmakthållande

Fortsätt exponeringen även efter att din rädsla eller obehag har försvunnit, annars finns det risk att räslorna kommer tillbaka.

Detta var lite kort om exponering, återkommer senare till detta.